b d x

Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА РЕСУРСИТЕ НА ПОРТАЛА VSICHKOZASVATBATA.BG И ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

 
1. Обща информация
Настоящият документ съдържа общите условия за ползване на предоставяните от “АНЕА-АС“ ЕООД информационни ресурси и услуги на Потребителите на vsichkozasvatbata.bg и урежда отношенията между “АНЕА-АС" ЕООД, с адрес на управление в гр. София, ул.Кожух планина 10, ет.1 и всеки един от регистрираните и нерегистрираните Потребители на Услугите, достъпни чрез уебсайта www.vsichkozasvatbata.bg
 
Общите условия на договора са документ, който указва начина и реда за използване на предоставените информационни ресурси от “АНЕА-АС“ ЕООД на Потребителите на Интернет портала www.vsichkozasvatbata.bg и урежда отношенията между “АНЕА-АС“ ЕООД и Потребителите на портала.
 
 
2 Общи условия за ползване
 
2.1. Встъпление
“АНЕА-АС” ЕООД (по-долу наричано за краткост “Собственик”) с настоящите Общи условия за ползване обявава правилата за ползване на безплатния интернет уебсайт www.vsichkozasvatbata.bg (от тук нататък наричано Уебсайт). Достъпът и/или ползването на Уебсайта www.vsichkozasvatbata.bg е изцяло доброволно. Условията за ползване на Сайта от Потребители се прилагат, на този, на който следва да послужи Уебсайтът. Всеки Потребител приема Условията за ползване на Сайта от момента на посещение на Сайта без никакви резерви. Следователно, Потребителят е задължен внимателно да се запознае с Условията за ползване преди тя/той да ползва които и да е било от услугите, предоставени от Сайта, отговорността за което принадлежи изцяло на Потребителя.
 
При прилагане и тълкуване на настоящите Потребителят може да прочита, принтира и запазва Общите условия за ползване. Общите условия за ползване са постоянно достъпни на Сайта посредством линка Общи условия за ползване.
 
ВСИЧКОЗАСВАТБАТА си запазва правото да променя съдържанието на Общите условия за ползване без предварително предупреждение, като при всяка промяна на Общите условия за ползване Сайта съветва Потребителя да се запознае с направените промени.
 
ВСИЧКОЗАСВАТБАТА си запазва правото да променя, без предварително предупреждение дизайна, презентацията и/или конфигурация на Сайта, за част от услугите си или за всичките си услуги, както и правото да добавя нови услуги.
 
Във всеки един случай, ВСИЧКОЗАСВАТБАТА си запазва правото, по всяко време и без предупреждение, да откаже достъп до сайта на онези Потребители, които не спазват Общите условия за ползване на сайта.
 
 
2.2. Дефиниции
При тълкуването и прилагането на Общите условия за ползване на Сайта използваните термини ще имат следното значение:
 
“Уебсайтът” или “Vsichkozasvatbata”- виртуален информационен ресурс в Интернет, предоставящ право на ползване на различни услуги, предмет на настоящите Общи условия за ползване
 
“АНЕА-АС” ЕООД (наричано по-долу за краткост “Собственик”) е търговско дружество, предоставящо посредством администрирания от него Уебсайт www.vsichkozasvatbata.bg, информационни услуги и продукти на своите Потребители.
 
“Потребител” е всяко лице, което ползва предоставените чрез сайта услуги
 
“Регистриран Потребител” е всяко физическо лице, което е създало собствен акаунт и ползващо услугите, предоставени от Собственика
 
“Регистрация” е процедурата по създаване на нов Акаунт
 
“Акаунт” е съвкупност от данни на Потребителя, които задължително включват парола и електронна поща
 
“Услуги” са информационни ресурси, които са предоставени на потребителя на уебсайта, както и възможността потребителя да представя и публикува изображения, текст, съдържание и други материали на страниците на уебсайта.
 
 
2.3. Цели
Общите условия за ползване на ресурсите на портала имат за цел да регламентират достъпа и употребата на Сайта.
 
Предназначението и целта на този Уебсайт е да послужи на Булките и Младоженците в процеса на подготовка на сватбения им ден.
 
ВСИЧКОЗАСВАТБАТА има право да отстранява без предварително предупреждение нелегална информация от Сайта, информация с неподходящо съдържание или информация, която нарушава правата на трети страни.
 
Потребителят съзнава, че технически не е възможно да бъде гарантирана 100% наличност на Уебсайта, но ВСИЧКОЗАСВАТБАТА ще се стреми да поддържа Уебсайта в системна техническа изправност. Поради причини, извън влиянието на ВСИЧКОЗАСВАТБАТА (като аномалии в електрозахранването, интернет доставчик, и други) могат да настъпят прекъсвания на услугите на Уебсайта.
 
 
2.4. Задължения на Потребителя
Потребителят се задължава да ползва добросъвестно и в съответствие с законовите разпоредби ресурсите предоставени от Уебсайта.
 
Като цяло ползването на услугите на Сайта не изисква регистрация на Потребителя. Но ВСИЧКОЗАСВАТБАТА осигурява ползването на някои услуги, изискващи регистрация на Потребителя, като например услугата “МОЯТ СВАТБЕН САЙТ”. В такъв случай, Потребителят се регистрира посредством потребителско име и парола, които Потребителят се задължава да съхранява добросъвестно.
 
Потребителят се задължава да ползва своят потребителски акаунт с грижа. Информацията за влизане на потребителския акаунт, потребителско име и парола, е лична и не подлежи на прехвърляне на трети лица. Разкриването на информацията за влизане в потребителския акаунт на трети лица, дори за временно ползване, е забранено. Потребителят е длъжен да предприеме необходимите стъпки, за да подсигури сигурността на своята парола и да не я споделя с трети лица. Следователно, Потребителят е единственото лице отговорно за ползването на паролата на Потребителя, като в такъв случай цялостно обещетение се полага на ВСИЧКОЗАСВАТБАТА. В случай, че Потребителят знае за позването на своя акаунт от трети лица, Потребителят се задължава своевременно да осведоми ВСИЧКОЗАСВАТБАТА.
 
Всяка информация предоставена от Потребителя следва да бъде вярна и коректна, като за тази цел Потребителят гарантира автентичността на предоставената информация.
 
Задължение на Потребителя е да поддържа предоставената информация вярна, така че да кореспондира с действителната ситуация на Потребителя в актуалното време. Потребителят е единственото отговорно лице за неправилни проявления или неточностти, както и за каквито и да е било вреди причинени от грешната информация на ВСИЧКОЗАСВАТБАТА или на трети страни.
 
Потребителят е задължен да уважава съответните закони и права на трети страни, ползвайки услугите на Уебсайта. В този смисъл, възпроизвеждането, разпространението, предаването, адаптирането или модифицирането на съдържанието и услугите на ВСИЧКОЗАСВАТБАТА под всякаква форма или начин, както и които и да са други елементи на Уебсайта, са стриктно забранени, освен ако не е поискано предварително разрешение от съответните органи или ако не е законово позволено.
 
Както е посочено и без ограничения, следното е забранено: ползването на обидно или клеветническо съдържание, което може да се отрази на други Потребители или други физически лица или други юридически лица; ползването на порнографско съдържание или съдържание, нарушаващо законите за защита на малолетни и непълнолетни лица; публикуването и разпространението на порнографски услуги и предмети, както и всичко нарушаващо законите за защита на малолетни и непълнолетни лица; тормоз или дразнене на други Потребители (особено посредством спам); ползването на законово защитено съдържание без право на ползване; публикуването, предлагането и разпространението на продукти или услуги, които са законови защитени.
 
На Потребителя е забранено да се ангажира с която и да е от следните дейности:
 
 • Използването на механизъм, софтуер или скрипт във връзка с ползването на Уебсайта
 • Блокиране, модифициране или копиране, когато то не е необходимо за правилното ползване на услугите на Уебсайта.
 • Разпространение, възпроизвеждане или публична комуникация на съдържанието на Уебсайта, на потребители или на трети страни, без предварителната ауторизация на правоносителите.
 • Всяко действие способно да увреди функционирането на инфраструктурата ВСИЧКОЗАСВАТБАТА, особено действия способни да претоварят Уебсайта.
 • Незаконната употреба на всеки материал или информация за съдържанието на Уебсайта е строго забранена. Съгласно Общите условия за ползване на ВСИЧКОЗАСВАТБАТА, при нарушаване на правата и интересите на ВСИЧКОЗАСВАТБАТА, на членове на ВСИЧКОЗАСВАТБАТА или на трети страни, ВСИЧКОЗАСВАТБАТА следва да предприеме съответните мерки срещу нарушителите
 
Потребителят е запознат и доброволно приема, че употребата на услугите на ВСИЧКОСВАТБАТА  е единствено и изцяло негова/нейна отговорност. Потребителят ще бъде отговорен за всякакви щети, които ВСИЧКОЗАСВАТБАТА би могъл да претърпи като последствие от неспазването на задължанията на Потребителя, изложени в “Общите Условия за Ползване”.
 
 
2.5. Съгласие за публикуване на съдържание на Уебсайта
Публикувайки съдържание във ВСИЧКОЗАСВАТБАТА, законовият притежател на авторското право на интелектуалната собственост на публикуваните снимкови материали експлицитно уполномощава ВСИЧКОЗАСВАТБАТА да възпроизвежда, разпространява и комуникира публично предоставеното съдържание посредством каналите на електронна комуникация за всеки един Потребител и без времево ограничение. В тази връзка, Потребителят декларира, че той или тя е законов собственик на информацията или снимките, които публикува на Уебсайта и че платформата ВСИЧКОЗАСВАТБАТА е освободена от всякаква отговорност.
 
ВСИЧКОЗАСВАТБАТА не позволява публикуването на съдържание, което намалява качеството на предоставените услуги. Това забранява въвеждането на съдържание, което:
 
 • Може да е незаконно по отношение на националните норми, интернационални норми или съдържание, което може да доведе до незаконна дейност или да наруши принципите на добросъвестност.
 • Не покрива критериите за качество, зададени от ВСИЧКОЗАСВАТБАТА
 • Може да наруши фундаменталните права на хора, да търси слабости на потребителите, тормози потребители или трети страни или води до негативно мнение за ВСИЧКОЗАСВАТБАТА на потребители или трети страни.
 
В тази връзка, ВСИЧКОЗАСВАТБАТА си запазва правото да оттегля съдържание от Уебсайта, което съдържание не е счетено за уместно за характеристиките и целите на ВСИЧКОЗАСВАТБАТА.
 
ВСИЧКОЗАСВАТБАТА не може да упражнява пряк контрол върху всяко едно публикувано на Уебсайта съдържание и съответно не носи отговорност за публикуваното съдържание.
 
ВСИЧКОЗАСВАТБАТА регулярно преглежда публикуваното съдържание с цел подсигуряване на принципите на качество, заложени в нормите на ВСИЧКОЗАСВАТБАТА.
 
Ако сте осведомен за неуместно съдържание, публикувано на ВСИЧКОЗАСВАТБАТА, моля осведомете ни своевременно на имейл office@vsichkozasvatbaba.bg
 
Потребителят е лицето, отговорно за придобиването на какъвто и да е тип ауторизация, разрешение или лиценз, в случай че горе-изброените биха били необходими за създаването или публикуването на каквото и да е съдържание.
 
Всеки Потребител, публикуващ съдържание нарушаващо валидните закони, ще поеме пълна и изключителна отговорност за всякакви щети и последици, следователно ВСИЧКОЗАСВАТБАТА е освободен от всякаква отговорност.
 
ВСИЧКОЗАСВАТБАТА декларира волята си да предотварти разпространението на съобщения и незаконни изображения, целящи да уронят достойнството на човешко същество или да застрашат човешката безопастност.
 
ВСИЧКОЗАСВАТБАТА разпознава, уважава и защитава правата на малолетните и непълнолетните, както български граждани така и международни.
 
 
2.6. Отговорност и разпространение на съдържание, данни и/или потребителска информация.
Потребителят изрично овластява ВСИЧКОЗАСВАТБАТА да използва и показва съдържание, което може да е предоставено на ВСИЧКОЗАСВАТБАТА от потребителя.
 
Потребителят изрично овластява ВСИЧКОЗАСВАТБАТА да променя частично някое от съдържанието с цел запазване на графичния дизайн на уебсайта или на други канали за комуникация на ВСИЧКОЗАСВАТБАТА.
 
ВСИЧКОЗАСВАТБАТА няма задължение да контролира използването на услугите от потребителите и следователно не може да гарантира прилежното и благоразумно ползване на услугите от страна на потребителите, както и не може да гарантира прилежното и благоразумно боравене на потребителите с платформата ВСИЧКОЗАСВАТБАТА.
 
В този смисъл, ВСИЧКОЗАСВАТБАТА няма задължението да проверява самоличността на потребителите, както и точността, валидността, пълността и/или автентичността на информацията, предоставена от потребителите, като ВСИЧКОЗАСВАТБАТА приема информацията предоставена от потребителя за действителна, валидна и отговаряща на настоящата ситуация на потребителя предоставил информацията.
 
Въпреки горе-изброеното, ВСИЧКОЗАСВАТБАТА си запазва правото, частично или изцяло, да ограничи достъпа до услугите на индивидуални потребители, както и да отмени, спре, блокира или премахва определен тип информация посредством ползването на технологични инструменти подходящи за тази цел, тогава когато ВСИЧКОЗАСВАТБАТА има сведения, че дейността или съхраняваната информация е неправомерна или че вреди на имуществото или правата на трети лица.
 
 
2.7. Ограничаване на гаранции и отговорност.
ВСИЧКОЗАСВАТБАТА предоставя своите услуги на потребителите напълно безплатно и не гарантира навременно и препрекъснато предоставяне на съответните услуги. ВСИЧКОЗАСВАТБАТА не гарантира годността на услугите за постигане на определени цели, както и удовлетвореността на Потребителя от предоставените услуги. Приемайки Общите условия, Потребителят декларира, че ползването на предоставените от ВСИЧКОЗАСВАТБАТА услуги е изцяло на риск и отговорност на Потребителя. Страните се съгласяват, че Собственикът не носи отговорност за евентуално причинени на Потребителя вреди, резултат от ползването на предоставените от Собственика услуги или от невъзможността за ползване на предлаганите от уебсайта услуги.
 
ВСИЧКОЗАСВАТБАТА не носи отговорност за съдържанието на уебсайтове и други интернет ресурси, достъпът до които е осигурен постредством електронни препратки от Уебсайта, както и за последици, произхождащи от тяхното ползване, включително качеството и наличността на стоки и съдържанието на услуги, представени на вниманието на Потребителя посредством публикуване в Сайта, чрез рекламни банери и чрез съобщения за продажба на стоки и предоставяне на услуги от трети лица и/или посредством прикачване на такива към текст на търговски съобщения, предоставяне на Потребителя на електронната му поща, който е посочен от Потребителя при направената от него регистрация за ползване на ресурсите на ВСИЧКОЗАСВАТБАТА.
 
ВСИЧКОЗАСВАТБАТА не носи отговорност за щети и вреди под каквато и да е форма, произлизащи от липсата на точност, актуалност и изчерпателност на съдържание на уебсайта.
 
ВСИЧКОЗАСВАТБАТА не носи отговорност в случай на непредоставяне на Услугите на Уебсайта поради настъпсане на обстоятелства извън контрола на ВСИЧКОЗАСВАТБАТА - проблеми в глобалната мрежа Интернет, непреодолима сила, случайни събития, проблеми свързани с оборудването на Потребителя, предоставяне на услуги извън контрола на ВСИЧКОЗАСВАТБАТА, интервенция на трети лица във функционирането на сървърите и на информационната система, посредством които функционира ВСИЧКОЗАСВАТБАТА, както и при нерегламентиран достъп.
 
ВСИЧКОЗАСВАТБАТА не гарантира наличността, непогрешимостта и непрекъснатостта на функционирането на уебсайта, и следователно, с цялата сила на действащите законови разпоредби, изключва всякаква отговорност за щети и вреди от всякаква форма, които могат да са резултат от наличността и непрекъснатостта на функциониране на уебсайта, както и ауторизираните му услуги.
 
ВСИЧКОЗАСВАТБАТА не носи отговорност за съдържание, данни и/или информация, вложена от Потребител на уебсайта, както и за външна на уебсайта информация налична посредством линкове. ВСИЧКОЗАСВАТБАТА не гарантира истиността на това съдържание, както и че съдържанието би било способно да изпълни заложената цел.
 
ВСИЧКОЗАСВАТБАТА не носи отговорност за вреди и щети, причинени върху хардуера, софтуера, телекомуникационни съоръжения или за изгубени данни, в резултат на материали или ресурси, търсени, заредени или потребявани по какъвто и да е било начин посредством Услугите, предоставени от Уебсайта.
 
ВСИЧКОЗАСВАТБАТА не носи отговорност за мнения изразени от потребителите посредством портал, форуми, общности и други инструменти за участие или изразяване на мнение.
 
ВСИЧКОЗАСВАТБАТА не гарантира достоверността на информацията, която е преставена на страниците на Уебсайта.
 
ВСИЧКОЗАСВАТБАТА не носи отговорност и не дължи обезщетение на лица, чиито лични данни са ползвани от друго лице за ползване на Услугите, предоставени от Уебсайта, независимо от това дали данните са дадени с или без съгласието на Потребителя.
 
 
2.8. Линкове към страници на трети страни.
ВСИЧКОЗАСВАТБАТА включва в съдържанието си линкове за уебсайтове, принадлежащи на или администрирани от трети страни, като основна цел е улесняването на информационния достъп посредством Интернет.
 
ВСИЧКОЗАСВАТБАТА не носи отговорност, свързана с наличието на линкове на този уебсайт, както и за съдържанието разположено извън уебсайта или всяко друго споменаване на външно за уебсайта съдържание. Подобни линкове или споменавания имат единствено информативна цел и в никакъв случай не предполагат поддръжка, индорсиране, комерсиализация или каквото и да е отношение между ВСИЧКОЗАСВАТБАТА и лицата или съдържанията на уебсайтове, където те са открити.
 
 
2.9. Интелектуална собственост.
Copyright © 2015 - АНЕА-АС -All rights
Всички права са запазени. Всички елементи съставящи съдържанието на уебсайта са обект на авторски право по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права. Такива елементи са текст, софтуерни програми, база данни, скици, дизайн, рисунки и графични елементи. ВСИЧКОЗАСВАТБАТА има изключително право на ползване върху някои от публикациите, регламентирано съгласно Чл.2.10 Право на изключително ползване.
 
Този уебсайт е ръководен от и в съответствие с Българското законодателство, и е защитен от националните и международни правни норми свързани с интелектуалната собственост.
 
Текстът, дизайнът, снимките, данните, логата, структурата, имената на търговските марки и всички други елементи на този уебсайт са защитени от Закона за авторското право и сродните му права и са собственост на ВСИЧКОЗАСВАТБАТА и/или на трети страни, упълномощили тяхното включване посредством предоставяне на формуляра.
 
Ползвайки съдържанието на ВСИЧКОЗАСВАТБАТА, Потребителят има достъп до съдържание и ресурси, които са обект на авторско право, принадлежащо на ВСИЧКОЗАСВАТБАТА, на Потребители или на трети лица. Потребителят има достъп до съдържанието на уебсайта ВСИЧКОЗАСВАТБАТА с цел ползването му само и единствено за лични нужди. Всяко ползване, възпроизвеждане и промяна на част или на цялото съдържание на уебсайта е забранено и подлежи на преследване по належащия законов ред.
 
Всяко възпроизвеждане, препредаване, адаптиране, превеждане, модифициране, комуникиране към обществото, или всяка друга употреба на която и да е част от настоящие уебсайт, било то посредством електронни, механични или други средства, е строго забранена, освен в случаите, в които предварително писмено съгласие е предоставено от ВСИЧКОЗАСВАТБАТА и от трети страни, държащи права. Нарушаването на принадлежащите на ВСИЧКОЗАСВАТБАТА авторски права ще доведе до извънсъдебни производства, граждански съдебни производства или съответните наказателни производства.
 
ВСИЧКОЗАСВАТБАТА не предоставя какъвто и да е лиценз, позволяващ употребата на интелектуалните права на ВСИЧКОЗАСВАТБАТА или на права, свързани с услугите, продуктите или съдържанието на уебсайта.
 
Потребителят изрично декларира, че предоставеното на ВСИЧКОЗАСВАТБАТА съдържание не нарушава по какъвто и да е начин интелектуалните права на трети страни, изрично освобождавайки ВСИЧКОЗАСВАТБАТА от всякакви искове, свързани с дейност, упражнявана от трети страни и носи пълна отговорност за тези действия.
 
Законноста на интелектуалните права свързана със съдържанието, предоставено от Потребителя, е пряка отговорност на Потребителя.
 
В случай, че Потребителят счете неговите права на интелектуална собственост за нарушени от друг Потребител и би искал да подаде сигнал за нарушение на права на интелектуална собственост, той следва да изпрати писмено уведомление на следния адрес:
София 1421,
ул. Кожух планина №10
e-mail: office@vsichkozasvatbata.bg
 
В случай, че ВСИЧКОЗАСВАТБАТА получи информация за публикувани от Потребителя материали, нарушаващи правата на трети страни, както и в случай, че Потребителят наруши право на интелектуална собственост на ВСИЧКОЗАСВАТБАТА , ВСИЧКОЗАСВАТБАТА, на база на своя преценка и без изрично предварително предупреждение, има правото да спре достъпа на Потребителя до разрешаването на подобен спор чрез акт на съответния компетентен държавен орган. При получаване на разпореждане от компетените държавни органи във връзка с предоставените от Потребителя материали, ВСИЧКОЗАСВАТБАТА има правото, без предварително предупреждение, да спре достъпа до представени от Потребителя материали, както и да предприеме действия съгласно полученото от компетентните държавни органи разпореждане.
 
 
2.10. Обезщетение и неустойки
Потребителят е отговорен и е задължен да обезщети Собственика, както и всички трети лица, които са претърпели щети или пропуснати ползи, в това число разходи за юридически консултации и услуги, обезщетения на трети лица, в резултат на предявени искове, възникнали в резултат на информация или съдържание, предоставено или разположено на страниците на уебсайта от Потребителя. Такова съдържание е направено публично достояние от Потребителя чрез платформата, предоставена от Собственика, в нарушение на Българското и приложимото международно законодателство, както и в разрез с настоящите Общи условия за ползване.
 
Потребителят е задължен да обезщети Собственика за онези свои действия или бездействия, с които е причинил нарушение на права на интелектуална собственост на Собственика.
 
Потребителят дължи обезщетение на Собственика, както и на потърпевши трети лица, за вредите, които са възникнали като резултат от неправомерното ползване на услугите на Уебсайта от страна на Потребителя.
 
Потребителят, нарушил своите задължения описани в Общите условия, дължи на Собственикът или на указаното трето лице, което се явява носител на нарушените права на интелектуална собственост, неустойка за всяко свое отделно нарушение. Размерът на дължимата неустойка е 1000лв, а в случай на доказани вреди в по-голям размер се дължи горницата.
 
 
2.11. Лични данни
2.11.1. Обща информация
Собственикът на ВСИЧКОЗАСВАТБАТА е администратор на лични данни, който е регистриран съгласно Закона за защите на личните данни.
 
Собственикът се задължава да полага необходимата грижа по отношение на избора на техническите и организационни мерки, гарантиращи защитата както на обработваните данни, така и на мерките на информационна сигурност.
 
Данните на Потребителя са защитени срещу предоставянето им на неупълномощени лица, срещу неправомерното им използване и срещу обработването им в противоречие с приложимото законодателство.
 
Процесът на обработка на данни ще бъде подложен на системен контрол. В случай на съмнения за неправомерни действия от страна на потребители или трети страни, и само когато това е необходимо за добрата работа на Уебсайта, ВСИЧКОЗАСВАТБАТА ще предоставя данните на трети лица обработващи данните с цел проверка.
 
С личните данни на Потребителите ще бъде боравено в съответствие със Закона за защита на личните данни.
 
Всеки Потребител, навършил 16 или повече години, има право на свободен достъп до услугите на ВСИЧКОЗАСВАТБАТА. Онези потребители, които не са навършили 16 години е необходимо да предоставят писмено съгласие на свой родител или настойник. ВСИЧКОЗАСВАТБАТА не е задължен да проверява верността на декларирана от съответния Потребител възраст.
 
Потребителят гарантира истиността, точността, валидността и автентичността на личните данни, предоставени на ВСИЧКОЗАСВАТБАТА, както и че ще поддържа предоставената информация актуална.
 
2.11.2.  GDPR - какво представлява?
GDPR е Общ регламент за защита на личните данни, влязъл в сила от 25-ти май 2018 година. Целта на регламентът е унифицирането на политиките за събиране и използване на лични данни в рамките на Европейския съюз. Основна мисия е защитата на личните данни на гражданите на Европейския съюз, като Регламентът е приет от всички държави членки.
 
2.11.3. Изискавания на GDPR
GDPR изисква потребителят да е запознат какви лични данни биват събирани, за каква цел биват използвани, съгласието на потребителя да бъде искано за ползване на личните данни за рекламни цели, да бъде дадено правото на потребителя да редактира данните си, да бъде предоставяно правото на потребителя да иска изтриването на своите данни, правото да "бъде забравен" и правото да е информиран за трети компании, с които .обменяме данни. И ние, както голяма част от онлайн сайтовете, ползваме стандартизираните услуги, отчитащи влизанията и регистриранията на поведението на потребителите в деперсонализиран  вариант, като например Google Analytics.
 
2.11.4. Дефиниция на лични данни
Лични данни са всички данни, посредством които даден потребителят може да бъде идентифициран, в това число име, имейл, мобилен телефон, адрес на местоживеене и IP адрес.
 
2.11.5. Данни, които събира "ВСИЧКО ЗА СВАТБАТА"
Данните, които събира "ВСИЧКО ЗА СВАТБАТА" при направена регистрация на потребител са име,  имейл адрес и IP адрес.
 
2.11.6. На кого споделяме и разкриваме личните ви данни
"ВСИЧКО ЗА СВАТБАТА" не предоставя, не разкрива и не дава право на ползване на Вашите лични данни на трети страни и  на несвързани компании, освен за цел предоставяне на желаните от вас услуги и с наличие на предоставено от Вас съгласие, или в някоя от следните хипотези:
- Доверени партньори получават информация с цел изпълнение на възложената от "ВСИЧКО ЗА СВАТБАТА" работа и по силата на конфиденциални споразумения. Информацията, ползвана от тези компании, служи за по-точното предоставяне на реклама за потребителите. Тези компании нямат право да споделят и разпространяват въпросната информация.
- Доверените партньори, с които "ВСИЧКО ЗА СВАТБАТА" взаимодейства са следните (като списъкът не е  изчерпателен) - Google Analytics, Facebook, Pinterest, Instagram.

 

АКО НЕ ЖЕЛАЕТЕ ВАШИТЕ ДАННИ ДА БЪДАТ ИЗПРАЩАНИ НА НАШИТЕ ПАРТНЬОРИ, МОЖЕТЕ ДА ОТТЕГЛИТЕ ВАШЕТО СЪГЛАСИЕ, ИЗПРАЩАЙКИ ИМЕЙЛ НА OFFICE@VSICHKOZASVATBATA.BG

2.11.7. Срок на съхраняване на личните данни

Данните са съхранявани докато имаме основание за тази цел. В този случай потребителят е дал своето съгласие личните му данни да бъдат събирани и обработвани посредством регистрация на профил във "ВСИЧКО ЗА СВАТБАТА".

 

2.11.8. Място на съхранение на личните данни

Личните данни на потребителите на "ВСИЧКО ЗА СВАТБАТА" са съхраняване на сървър на хостинг провайдър.

 

2.11.9 Управление на личните данни

Потребителят има право да управлява, редактира и изтрива своите лични данни, както и да упражни правото си да "бъде забравен".

 

2.11.10. Права на субектите на данни според GDPR

 • Право на достъп
 • Право на поправка на лични данни
 • Право на изтриване на лични данни
 • Право на ограничаване на обработването
 • Право на възражение срещу обработване
 • Право на преносимост на данни
 • Право на подаване на жалба в контролен орган
2.12. Електронна комуникация
Чрез попълване на електронната форма за регистрация във ВСИЧКОЗАСВАТБАТА, както и на формата за вдъхновения по пощата на ВСИЧКОЗАСВАТБАТА, Потребителят изрично изразява своето желание да получава информационен бюлетин, включващ новини, информация за нови приложения, сведения за уебсайта, както и търговска информация, свързана с дейността на уебсайта и със следните търговски дейности:
  
Автомобили и превозни средства
 
Астрология и нумерология 
 
Дамски продукти
 
 • Обувки
 • Дрехи и аксесоари
 • Козметика и парфюми
 • Бижута, часовници и очила
 • Грижа за лицето и тялото
 
Домашни любимци 
 
Забавление и свободно време
  
 • Онлайн заложи
 • Игри на късмета
 • Забавление
 • Кино и театър
 • Култура и музеи
 • Фотография
 • Видеография
 • Ресторанти и нощни заведения
 • Видео игри и мултимедия
 
Занаяти, декорации и интериорен дизайн
 
Здраве и красота
  
 • Диети и отслабване
 • Здравословно хранене
 • Здравословен начин на живот
 • Алтернативна медицина
 • Околна среда
 
Информационни технологии
  
 • Мобилни телефони
 • Мобилни приложения
 • Интернет
 • Софтуер и технологии
 • Телевизия и сателитни услуги
 
Музика и литература
 
Мъжки продукти 
 
 • Обувки
 • Дрехи и аксесоари
 • Грижа за лицето и тялото
 • Бижута, часовници и очила
 
Направи си сам
 
Недвижимо имущество
  
Неправителствени организации
 
Продукти за деца
  
Продукти за бебета
  
 • Облекло за деца
 • Аксесоари за деца
 • Детски играчки
 • Образователни игри
 
Професионално и личностно обучение
 
 • Спорт Фитнес
 • Спортна екипировка
 • Отборни спортове
 • Екстремни спортове
 • Водни спортове
 
Туристически услуги
 
 • Самолетни билети
 • Хотелски резервации
 • Екскурзии
 • Коли под наем
 • Еко туризъм
 • Пакетни оферти
 
Храна и напитки
  
ВСИЧКОЗАСВАТБАТА предоставя лесен, достъпен и бърз начин за отказ от ползването на услугата информационен бюлетин. За тази цел Потребителят трябва да влезе в менюто и да деактивира опцията за изпращане на електронни съобщения. Изпълнявайки тази стъпка и следвайки инструкциите, потребителят ще бъде изключен от списъка за електронен бюлетин.
 
 
2.13. Поверителност
Потребителят се съгласява, използвайки услугите на платформата ВСИЧКОЗАСВАТБАТА, личните му данни да бъдат обработени от ВСИЧКОЗАСВАТБАТА с цел правилното фунциониране на платформата ВСИЧКОЗАСВАТБАТА. ВСИЧКОЗАСВАТБАТА ще работи с личните данни на Потребителя съгласно действащото законодателство за защите на поверителността.
 
Потребителят се съгласява, снимките публикувани от него да бъдат включени в галерията за снимки “Истински сватби”, както и в съответните свързани подкатегории.
 
 
2.14. Разкриване на информация
ВСИЧКОЗАСВАТБАТА се задължава да не редактира и да не разкрива личната информация за Потребителя, както и за използваните от него услуги. ВСИЧКОЗАСВАТБАТА се задължава да не предоставя потребителската информация на трети лица, освен в случаите когато:
 
 • Това е предвидено в Общите условия за ползване;
 • Потребителят е предоставил своето изрично съгласие при регистрация или в по-късен момент;
 • Сведения са изискани от държавни органи или длъжностни лица, разполагащи със съответните правомощия съгласно действащото законодателство;
 • Сведения са изискани от държавните органи или длъжностни лица, събиращи информация при спазване на законово установените процедури;
 • Законът задължава Собственика да предостави съответната информация.
 
 
2.15. Сключване на споразумение
С приемането на този Общи условия се сключва споразумение между Потребителя и Собственика за неопределен период от време. То влиза в сила от момента, в който Потребителят по какъвто и да е било начин, започне да използва платформата ВСИЧКОЗАСВАТБАТА. Използването на ВСИЧКОЗАСВАТБАТА означава, че Потребителят се е запознал и съгласил със Споразумението, както и с последващите го изменения.
 
 
2.16. Предмет на споразумението
 
 
 • В рамките на платформата ВСИЧКОЗАСВАТБАТА Потребителят може да използва предоставените от ВСИЧКОЗАСВАТБАТА услуги. Услугите включват, но не се ограничават само до:Достъп до информационни ресурси на уебсайта на ВСИЧКОЗАСВАТБАТА, предоставени на Потребителя посредством уеб браузър;
 • Възможност за създаване на потребителски акаунт посредством регистрация, даваща възможността за споделяне на снимково съдържание, както и за ползване на услуги на ВСИЧКОЗАСВАТБАТА, изискващи регистрация;
 • Достъп, след създаване на потребителски акаунт, до услугите “Сватбен бюджет”, “Чеклист”, “Списък с гости”, “Любими идеи” и “Сватбен сайт”;
 • Получаване на имейл - бюлетин от ВСИЧКОЗАСВАТБАТА;
 • Електронни препратки лъм избрани от ВСИЧКОЗАСВАТБАТА уебсайтове;
 • Електронни препратки към избрани уебсайтове, предлагащи различни стоки и услуги.
 
 
2.17. Прекратяване на споразумението
Потребителят има право да прекрати споразумението по всяко време. Прекратяването на споразумението може да се случи (1) като Потребителят изтрие своя Акаунт или (2) като Потребителят спре да използва предоставените от ВСИЧКОЗАСВАТБАТА услуги. Потребителят е отговорен за своите действия, които са извършени по време на действие на Споразумението.
 
 
2.18. Право на достъп, ректификация и изтриване на информация
Потребителят има право на достъп до информацията, право да ректифицира истинността на данните и да изтрие своите данни от ВСИЧКОЗАСВАТБАТА. Изброените права могат да бъдат упражнени посредством конфигурацията на уебсайта на страницата на ВСИЧКОЗАСВАТБАТА. В случай, че възникне проблем при изпълнението на тази процедура онлайн, Потребителят може да осъществи пряк контакт с ВСИЧКОЗАСВАТБАТА на следния адрес:
АНЕА-АС ЕООД, София 1421, ул. Кожух планина №10 
или на електронен адрес: office@vsichkozasvatbata.bg
 
 
2.19. Оплаквания
В случай, че Потребителят счете за необходимо да подаде оплакване, то това може да се случи в 14-дневен срок от момента, в който е възникнало основанието за оплакване.
 
Оплакването трябва да бъде изпратено по електронна поща на адрес office@vsichkozasvatbata.bg
 
Собственикът има право на отказ за разглеждане на оплакване ако оплакването не отговаря на следните условия:
 
 • Подаване на оплакването в 14-дневен срок;
 • Подаване на оплакването чрез писмо на посочения от Собственика електронен адрес;
 • Оплакването трябва да съдържа името на Потребителя, електронния адрес на Потребителя (този електронен адрес, чрез който е направена регистрацията), физическия адрес на Потребителя и свободен текст с описание на причината за оплакването.
 
Оплакването ще бъде разгледано в 14-дневен срок от дата на подаване на оплакването, като Потребителят ще получи отговор от ВСИЧКОЗАСВАТБАТА на посочения от него електронен адрес.
 
При настъпване на каквито и да е спорове, свързани с настоящите общи условия за ползване, приложимо ще бъде българското законодателство, а споровете ще бъдат разглеждани от компетентния български съд.
 
 
2.20. Изменения на Общите условия
ВСИЧКОЗАСВАТБАТА си запазва правото да изменя Общите условия и да публикува нова версия на Общите условия, като промяната влиза в сила от деня на публикуване на сайта на актуализираните Общи условия. Потребителят се задължава регулярно да се информира и да се запознава с измененията на Общите условия при всяко ползване на ВСИЧКОЗАСВАТБАТА. Всяко ползване на ВСИЧКОЗАСВАТБАТА от страна на Потребителя по какъвто и да е начин ще бъде считано за съгласие с направените от Администратора промени. В случай, че Потребителят откаже да приеме промените на Общите условия, това ще доведе до прекратяване на договора с ВСИЧКОЗАСВАТБАТА.
 
 
2.21. Писмена форма
Посредством действия на Потребителят, а именно попълване на потребителски данни и натискане на електронен бутон в уебсайта www.vsichkozasvatbata.bg, както и посредством действия на ВСИЧКОЗАСВАТБАТА, а именно изпращане на съобщение на електронна поща (e-mail), изискването за писмена форма е спазено.
  
 
2.22. Влизане в сила
 
Настоящите общи условия са актуализирани последно на 24.05.2018
 

ВХОД

ЗАПИТВАНЕ